Giải pháp khác
Navisoft e-QLAC: Chuyển đổi mô hình Quản lý ẩn chỉ cấp Chi cục thuế từ phân tán sang tập trung

e-QLAC: Chuyển đổi mô hình ứng dụng Quản lý ẩn chỉ cấp Chi cục thuế từ phân tán sang tập trung, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung dữ liệu tại Cục thuế.

Xem tiếp >>

Khách hàng
Sản phẩm